Πρόσκληση επιτροπής διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ            
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ    
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δέσποινα Κοσιάδου
Τηλ. : 2682360648
Fax : 2682027553   


Πρέβεζα 23/11/2011   
Αρ. Πρ.:32218

Προς: Μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν3852/2010, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου και ώρα 11:00, για συζήτηση και γνωμοδότηση στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Συζήτηση επί του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 του Δήμου Πρέβεζας.
2. Συζήτηση επί του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πρέβεζας.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης


Χρήστος Μπαϊλης

 
e-press