Δημόσια διαβούλευση


=ΔΗΜΌΣΙΑ ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΜΕ ΤΊΤΛΟ «ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ
ΕΚΜΊΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΊΟΥ ΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΟΥ
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΎ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΒΕΒΑΙΩΜΈΝΩΝ Ή ΠΙΘΑΝΏΝ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΏΝ ΠΕΔΊΩΝ ΧΑΜΗΛΉΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ»=

Βασικός στόχος της υπο διαβούλευση απόφασης είναι επίσης η αξιοποίηση των
πλεονεκτημάτων της γεωθερμίας χαμηλών θερμοκρασιών, προκειμένου να
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη στον αγροτικό τομέα της χώρας και όχι μόνο. Οι
Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αποκτούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο,
το οποίο σε συνδυασμό με τις προκηρύξεις των δύο Γύρων Παραχωρήσεων για τα
γεωθερμικά πεδία υψηλών θερμοκρασιών που έχουμε ήδη προωθήσει, θα επιτρέψει
σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να έχουμε δεκάδες εφαρμογές της Γεωθερμίας στη
χώρα.
_Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ_
http://opengov.us2.list-manage1.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=2b41b92ad5&e=02af655918
μέχρι την  25_η_ Οκτωβρίου 2011.

Δημόσια Διαβούλευση επι του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην
κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων στις κατηγορίες του νόμου 4014/2011 για την
Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

Με την έκδοση της υπο διαβούλευση Υπουργικής Απόφασης τίθεται σε εφαρμογή
το νεό πλαίσιο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση που οδηγεί σε δραστική
απλοποίηση και μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης,
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν θα υπάρξει καμία έκπτωση στον στόχο για
την ουσιαστική και αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.

Το σχέδιο αυτό πρόκειται να αποτελέσει και τη βάση συζήτησης με τους
Βουλευτές, πριν την οριστικοποίηση της σχετικής Απόφασης, προκειμένου να
υπάρξει ένα πλαίσιο λειτουργικό που να διευκολύνει τις σχετικές
δραστηριότητες, σταθμίζοντας σωστά τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Στο
πλαίσιο αυτό το ΥΠΕΚΑ έχει ζητήσει να συζητηθεί το θέμα σε κοινή συνεδρίαση
των Επιτροπών Παραγωγής και Εμπορίου και Περιβάλλοντος στη Βουλή.

_Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ_
http://opengov.us2.list-manage.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=d5e1e303d6&e=02af655918
μέχρι την  28_η_ Οκτωβρίου 2011.

=ΔΗΜΌΣΙΑ ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΡΙΏΝ (3) ΔΙΕΘΝΏΝ ΑΝΟΙΚΤΏΝ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΏΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΏΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΌΣΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΏΝ ΧΏΡΩΝ ΣΤΗ ΒΌΡΕΙΑ ΕΛΛΆΔΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΌΤΕΡΑ ΣΤΙΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΈΣ ΕΝΌΤΗΤΕΣ ΚΙΛΚΊΣ ΚΑΙ ΡΟΔΌΠΗΣ=
Στόχος του υπο διαβούλευση κειμένου είναι μετά από πολλά χρόνια απουσίας
ανάλογων πρωτοβουλιών να προχωρήσουμε σύμφωνα με το Κοινοτικό και Εθνικό
Δίκαιο και σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές αειφορίας και βιώσιμης
αξιοποίησης του Ορυκτού Πλούτου της χώρας, σε ένα γόνιμο δημόσιο διάλογο
για τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρξει η μέγιστη δυνατή ωφελιμότητα για τη
χώρα.

Είναι επιτακτική ανάγκη σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ορθολογική
αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Χώρας μας με όρους βιώσιμης ανάπτυξης,
χωρίς καμιά έκπτωση στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι δρομολογημένες και στοχευμένες πρωτοβουλίες, που βρίσκονται σε πλήρη
εξέλιξη, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πυλώνα για στήριξη της εθνικής
οικονομίας, τόσο αναφορικά με την αξιοποίηση νέων πλουτοπαραγωγικών πηγών,
όσο και αναφορικά με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

_Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ_
http://opengov.us2.list-manage1.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=59eef03373&e=02af655918
μέχρι την  15_η_ Νοεμβρίου 2011.

 
e-press