Περιβαλλοντικά προβλήματα στη λεκάνη απορροής του Αμβρακικού Κόλπου

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ  ΟΡΓΑΝΟ  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  ΛΕΚΑΝΗΣ  ΑΠΟΡΡΟΗΣ  ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ  ΚΌΛΠΟΥ

Γέφυρα  Καλογήρου  08.10.08

Προς

 1. Υπουργό  ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ
 2. Υπουργό  Υ.Ε.Ν.
 3. Υπουργό  Ανάπτυξης
 4. Υπουργό  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων

Κοιν.:

 • Γραφείο  Επίτροπου  Περιβάλλοντος  Ε.Ε.
 • Γραφείο  Γενικού  Γραμματέα  Περιφέρειας  Ηπείρου
 • Γραφείο  Γενικού  Γραμματέα  Περιφέρειας  Δυτ.  Ελλάδας
 • Γραφείο  Νομάρχη  Άρτας
 • Γραφείο  Νομάρχη  Αιτωλοακαρνανίας
 • Γραφείο  Νομάρχη  Πρέβεζας
 • Μ.Μ.Ε.

 

Θέμα: Περιβαλλοντικά  προβλήματα  στη  λεκάνη  απορροής  του  Αμβρακικού Κόλπου


Αξιότιμοι  κύριοι  Υπουργοί,

Ο  Αμβρακικός  Κόλπος  είναι  ένας  κλειστός  κόλπος  που  επικοινωνεί  μετά  του  Ιονίου  Πελάγους  μέσω  ενός  στενού  στομίου  μεταξύ  Ακτίου  Νομού  Αιτωλοακαρνανίας  και  της  Πόλης  της  Πρέβεζας.

Εξ  αιτίας  αυτής  της  μορφολογίας,  των  δύο  φραγμάτων  της  ΔΕΗ  στον  ποταμό  Άραχθο,  του  ενός  στον  ποταμό  Λούρο  και  των  παρεμβάσεων  στο  στόμιο  με  την  κατασκευή  του  νέου  λιμανιού  της  Πρέβεζας  και  την επιχωμάτωση  θαλάσσιου  χώρου  για  την κατασκευή  μαρίνας  στο  Άκτιο,  δημιουργείται  πρόβλημα  στην  ανανέωση  των  νερών  και  έχει  αυξηθεί  η  αλατότητα.

Μετά  δε  την  ανάπτυξη  πολλών  βιομηχανικών  και  αγροτοπτηνοκτηνοτροφικών  επιχειρήσεων, χερσαίων  και  θαλάσσιων  εντατικών  υδατοκαλλιεργειών, αστικών  λυμάτων  και  σφαγείων,   έχουμε  μεγάλη  αύξηση  των  εισερχόμενων  ρυπαντικών  φορτίων,  με  αποτέλεσμα  την  κατακόρυφη  αύξηση  των  ανοξικών  μαζών  που  καταλαμβάνουν  το  72%  του  θαλάσσιου  χώρου  του  κόλπου  και  αρχίζουν  από  βάθη  22  μέτρων  και  άνω.

Για  τους  παραπάνω  λόγους  ζητάμε  παρθούν  τα  παρακάτω  μέτρα:

Όσον  αφορά  την  ανανέωση  των  νερών  και  την  καλή  κυκλοφορία  των  ρευμάτων

 • Nα ανοιχθεί  κατεπειγόντως  γέφυρα στη  ΒΔ  πλευρά  του  λιμανιού Πρέβεζας με  το  μεγαλύτερο  δυνατό  άνοιγμα  για  να  μη  ανακόπτεται η   ταχύτητα  των  ρευμάτων
 • Nα  κατεδαφιστούν  οι  παράνομες  κατασκευές  της  μαρίνας  στο Άκτιο
 • να  επανεξετασθούν  οι  περιβαλλοντικοί  όροι  όλων  των  εγκαταστάσεων  ( μαρίνες,  τουριστικό  και  εμπορικό  λιμάνι  Πρέβεζας)  στο  στόμιο  ανταποκρινόμενοι  στην  ευαισθησία  του  οικοσυστήματος  και  φέρουσα  ικανότητα  του  Κόλπου
 • Nα  ενταχθεί  και  το  στόμιο  (μαρίνες,  λιμάνι) στη  ζώνη  περιβαλλοντικού  ελέγχου  του  Εθνικού  Πάρκου
 • Nα  μη  κατασκευαστούν  άλλα  φράγματα  στους  ποταμούς  ολόκληρης  της  λεκάνης  απορροής  και  να  αυξηθούν  οι  ελάχιστες  επιτρεπόμενες  ποσότητες  ροής  από τα  υπάρχοντα.  Η  Ρ.Α.Ε. πρέπει  να  απορρίψει  άμεσα  την  αίτηση  της  «Μηχανικής»  για  την  κατασκευή  του φράγματος  του  Αγίου  Νικολάου  στον  Άραχθο,  η  οποία  καταστρατηγεί  την  απόφαση  του Συμβουλίου  Επικρατείας  και  έρχεται  σε  αντίθεση  με  την  απόφαση  της  τοπικής  κοινωνίας

 

Όσον  αφορά  τη  ρύπανση

 • εξαλειφθούν  οι  κατευθύνσεις  από  το Περιφερειακό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  Περιφέρειας  Ηπείρου  για  την  ανάπτυξη  Ιχθυοκαλλιεργειών  στον  Αμβρακικό  και  την  εκμετάλλευση  50.000  στρ.  στα  αλίπεδα  του  Ν.  Άρτας  για  την  ανάπτυξη  χερσαίων  ιχθυοτροφείων
 • υποχρεωθούν  οι  Νομάρχες  να  κάνουν  ουσιαστικούς  ελέγχους εφαρμογής  των  περιβαλλοντικών  όρων  στους  βιολογικούς  όλων  των  παραγωγικών  δραστηριοτήτων  σε  ολόκληρη  τη  λεκάνη  απορροής  και  ιδιαίτερα  σε  αυτές  που  επηρεάζουν  έμμεσα  ή  άμεσα  τις  πηγές  Αγίου  Γεωργίου
 • κλείσουν  όλοι  οι  παράνομοι  αγωγοί  αποχετεύσεων
 • υπογράψουν οι  Περιφερειάρχες την  προβλεπόμενη  από  την  ΚΥΑ  απόφαση  σύστασης  επιτροπής  απονιτροποίησης  και  να  εφαρμοστούν  τα  προβλεπόμενα
 • κατασκευαστούν  αποχετευτικά  δίκτυα  και  βιολογικοί  καθαρισμοί  σε  όλες τις  Πόλεις  και  τους  Δήμους  που  βρίσκονται  στη  λεκάνη  απορροής
 • κλείσουν  όλες  οι  παράνομες  χωματερές  και  να  μη  καίγονται  τα  σκουπίδια  τους  αλλά να  μεταφέρονται  στο  Χ.Υ.Τ.Α.

 

Όσον  αφορά  την  Κ.Υ.Α.  και  το  Φορέα  Διαχείρισης  Υγροτόπων Αμβρακικού

 • η  Κ.Υ.Α.  να  γίνει  Π.Δ.  και  στις  κατευθύνσεις  του  συντ.  νόμου  1650
 • να  ενισχυθεί  ο  Φορέας  με  όλο  το  προβλεπόμενο  από  το  νόμο  προσωπικό  και  τους  απαιτούμενους  πόρους
 • στο  Δ/Σ  του  Φορέα  να  συμμετέχει  με  δικαίωμα  ψήφου  και  εκπρόσωπος  των  περιβαλλοντικών  οργανώσεων  της  περιοχής

 

Όσον  αφορά την  αισθητική  του περιβάλλοντος

 • να  μη  δημιουργηθεί  λατομική  ζώνη  στη  κοίτη  του  χειμάρρου  Κλεισούρας,  παραποτάμου  του  Λούρου  και  καταστραφεί  το  υπάρχον  Πλατανοδάσος
 • να  σταματήσουν  τα  οργανωμένα  μπαζώματα  στον  αιγιαλό  της       λιμνοθάλασσας  Αγ.  Γεωργίου  Δ.Δ.  Βίγλας  Δήμου  Αμβρακικού.

 

 

Τέλος  προτείνουμε

 • να  γίνει  καταγραφή  και  αποτίμηση  της  σημερινής  περιβαλλοντικής  κατάστασης  (  ανοξικές  μάζες  από  που  προέρχονται  και ποια  είναι  η  δυναμική  του  φαινομένου )  και  της  Φέρουσας  Ικανότητας  του  κόλπου  όσον  αφορά  ΟΛΕΣ  τις  παραγωγικές  δραστηριότητες  και  τα  ποσοτικά  επίπεδα  συγκεντρώσεων  των  εισερχόμενων  ρυπαντικών  φορτίων
 • εγκατάσταση  συστήματος  προειδοποίησης  για  τα  φαινόμενα  ρύπανσης  στα  επί  μέρους  οικοσυστήματα  του  Κόλπου
 • συγκρότηση  ενός  αποτελεσματικού  δικτύου  εργαστηρίων  και  επιστημόνων  (εκπρόσωποι  ερευνητικών  ιδρυμάτων  και  Φορέων  της  περιοχής )  για  τη  λήψη  μέτρων  προστασίας  και  εξυγίανσης  του  θαλάσσιου  περιβάλλοντος.

 

 

Σύλλογος προστασίας ποταμού Αράχθου                                            Ενεργοί Πολίτες

 

 

 

 

 

 

Σύλλογος προστασίας  ποταμού Λούρου                               Περιβαλλοντική Εταιρία Πρέβεζας

 

 

 
e-press